Ocena ryzyka zawodowego

Kodeks Pracy na podstawie art. 226 wymaga od pracodawcy dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników. Na podstawie aktualnych przepisów zaleca się także włączenie wszelkich niezbędnych środków profilaktycznych, które to ryzyko zmniejszą lub ograniczą do minimum. Istotny jest też fakt, że pracodawca zobowiązany jest do informowania pracowników o przebiegu tych procesów. Podsumowaniem działań ograniczających ryzyko zawodowe jest dokument zwany oceną ryzyka zawodowego, który przygotowuje pracodawca. Dokument ten podsumowuje aktualny stan procedur w firmie. Z oceną musi się zapoznać każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy w danym przedsiębiorstwie.

Ocena ryzyka zawodowego do druku

Zjawisko ryzyka zawodowego definiuje polska norma PN-N18002. Według niej, ryzyko zawodowe związane jest z prawdopodobieństwem powstawania niepożądanych zdarzeń, które w konsekwencji spowodują straty związane z wykonywaną przez pracownika pracą. Strata jest tu definiowana jako niekorzystne dla pracownika skutki zdrowotne, do jakich dochodzi na skutek zagrożeń mających miejsce w środowisku pracy pracownika lub w sposobie wykonywania obowiązków zawodowych. Najogólniej mówiąc, ocena ryzyka zawodowego to weryfikacja wszystkich czynników obecnych w środowisku pracy, mających wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Prawidłowo przeprowadzona ocena weryfikuje zastosowane środki w celu ochrony pracownika oraz pomaga w ustaleniu wszelkich działań, które należy wykonać, by zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia. Każdy pracownik powinien zapoznać się z tym dokumentem w formie druku.

Kto przygotowuje ocenę ryzyka zawodowego?

Przepisy Kodeksu Pracy nie precyzują, kto wykonuje ocenę ryzyka zawodowego. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, więc może on przygotować dokument samodzielnie lub zlecić jego wykonanie swoim podwładnym. W praktyce dane do dokumentu zbierają pracownicy wyższego szczebla zawiadujący pracą pozostałych. Jeżeli struktura przedsiębiorstwa na to nie pozwala, do wykonania oceny ryzyka zawodowego można wynająć firmy zewnętrzne zajmujące się tą sferą profesjonalnie. Najczęściej są to wyspecjalizowane firmy z zakresu BHP.

Ocena ryzyka zawodowego druk – cele

Celem nadrzędnym dokumentu nazywanym oceną ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom jak najlepszej ochrony przed zagrożeniami, jakie występują w środowisku pracy. Aby ten cel osiągnąć należy:

  • zidentyfikować takie zagrożenia związane z miejscem pracy, które mogłyby przyczynić się do powstania wypadków, rozwoju chorób zawodowych czy innych dolegliwości zdrowotnych;
  • określić, czy ryzyko zawodowe wynikające z istnienia tych zagrożeń jest jeszcze dopuszczalne czy już nadmierne;
    sprawdzić, czy można je jeszcze bardziej zminimalizować;
  • zweryfikować, czy aktualnie stosowane środki ochrony przez rozpoznanymi zagrożeniami są adekwatne;
  • ustanowić priorytety działań prowadzących do eliminacji i ograniczenia ryzyka zawodowego w środowisku pracy;
  • wybrać optymalne wyposażenie stanowiska pracy, jego organizację oraz materiały;
  • udowodnić, że wszystkie wybrane i zastosowane w miejscu pracy środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz wszelkie postępujące zmiany tam zachodzące mają na celu poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników organizacji.

Jak często wykonuje się ocenę ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego pdf to dokument, który nigdy nie powstaje raz na zawsze. Musi on być systematycznie przeglądany i weryfikowany w taki sposób, by pracownicy mieli dostęp do jego aktualnej wersji. W dużych organizacjach przeprowadza się ją nawet raz do roku, choćby po to, by zweryfikować bieżący stan środków ochrony. Jednak wymaga on przeglądu zawsze wtedy, gdy w danej firmie powstają nowe miejsca pracy czy następują istotne zmiany na stanowiskach w zakresie technologii czy organizacji. Ocenę ryzyka zawodowego należy przeglądać wówczas, gdy zmieniają się wymagania w stosunku do konkretnych stanowisk pracy czy też te aktualne stają się niewystarczające czy nieskuteczne. Treść dokumentu weryfikuje się również zawsze wtedy, gdy doszło do wypadku czy niebezpiecznego zdarzenia w miejscach pracy.

Podobne wpisy