Co jest ważne przy oznakowaniu parkingu?

Prawidłowe parkowanie wymaga gruntownej znajomości przepisów kodeksu drogowego. Aby uniknąć kar pieniężnych w postaci mandatów za nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu, należy przede wszystkim zwracać baczną uwagę na oznakowanie na drogach i parkingach. To właśnie dzięki niemu zapewnisz bezpieczeństwo sobie i innym oraz zadbasz o właściwą organizację ruchu w danym miejscu. W świetle regulacji prawnych z zakresu ruchu drogowego oraz prawa budowlanego każda przestrzeń parkingowa musi spełniać konkretne wymogi, jeśli chodzi o oznakowanie parkingu takiej strefy. Jakie oznaczenia powinny znaleźć się na parkingach i jakie mają znaczenie dla kierowców?

Oznakowanie parkingu – przepisy

Każdy teren do parkowania pojazdów powinien stanowić osobną, wydzieloną do tego celu przestrzeń, która ma obowiązek być wyodrębniona w taki sposób, aby kierowca nie miał wątpliwości co do jej granic. Aktualne przepisy prawne w tym zakresie nakazują zatem prawidłowe wydzielenie miejsc parkingowych przy zastosowaniu specjalnego oznakowania. Warto zwrócić uwagę, ze przepisy traktują każde pojedyncze miejsce postojowe jako parking, jeśli zostaną spełnione warunki oznakowania wyznaczone przepisami.

Jeśli chodzi o oznakowanie poziome, miejsce na postój pojazdów na terenie parkingu powinien być oznaczony przy pomocy linii P-18 lub P-19 (zależnie od przyjętego sposobu parkowania). Na parkingach często są zlokalizowane także oznakowania P-8 w formie strzałek, które dyktują kierunku ruchu na manewrowej części parkingu. Przyjęło się również stosować powtórzenia znaków pierwszeństwa na przecięciach dróg w formie linii i trójkątów P-13 lub P-14. Standardowo parking oznaczany jest za pomocą znaku D-18, ale jeśli zachodzi potrzeba, jest on uzupełniany o dodatkowe tabliczki, które mówią o przyjętym sposobie ustawienia zaparkowanych pojazdów.

Oznakowanie parkingu dla niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe, które są zastrzeżone tylko i wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, mają obowiązek być dodatkowo oznaczone dla kierowców. Taką przestrzeń wyznaczają: znaki D-18a (oznaczający parking-miejsce zastrzeżone) z tabliczką T-29, która informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego kierowanego przez uprawioną osobę niepełnosprawną) oraz wybrane oznaczenia poziome. Na parkingach można znaleźć głównie znak P-24 z symbolem osoby niepełnosprawnej. Dodatkowo do wydzielenia tego rodzaju miejsc postojowych mogą być zastosowane linie P-20, potocznie znane jako „koperta”. Obowiązkowo każde miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych powinno posiadać nawierzchnię w innym, niebieskim kolorze niż reszta miejsc.

Oznakowanie parkingu płatnego – kiedy należy płacić za postój?

Niewielu kierowców jest świadomych tego, że opłaty za postój w strefie płatnego parkowania mogą być pobierane jedynie w przypadku prawidłowego oznakowania parkingu płatnego – odnosi się to zarówno do znaków pionowych, jak i oznaczeń poziomych. Zdarza się, że zarządcy dróg miejskich wymagają opłat postojowych w całym obszarze strefy, co sprawia, że wiele osób uiszcza opłatę, nie znając swoich praw. O obowiązku płacenia jedynie w miejscach wyznaczonych do parkowania w strefie płatnego parkowania mówi przepis ustawy o drogach publicznych (art. 13b ust. 1). Dodatkowo od 14 lutego 2014 roku w życie weszły nowe zasady dotyczące konkretnie oznakowania miejsc postoju na płatnych parkingach. W ramach nowych przepisów został wprowadzony nowy znak drogowy D-44 (strefa płatnego parkowania, którą reprezentuje biała litera P na niebieskim tle). Na mocy tej ustawy miejsce postojowe powinno być także zawsze oznaczone poziomo i pionowo: obok znaku D-44 musi znaleźć się znak pionowy D-18, adekwatne znaki poziome spośród oznaczeń P-18, P-19, P-20 oraz P-24 w przypadku osób niepełnosprawnych. W praktyce oznacza to, że opłata za postój nie powinna być egzekwowana przez zarządcę dróg, jeśli miejsce w danej strefie parkowania jest oznaczone jedynie znakiem pionowym lub poziomym. Koniec strefy płatnego parkowania musi być oznaczany za pomocą znaku D-45. Więcej informacji znajdziesz na https://pekabud-morasko.com.pl/.

Podobne wpisy